Contoh Soal PG Dan Essay UTS Pkn Kelas 10 Semester 1 Beserta Jawabannya

Berikut kami sajikan soal-soal Uji Tengah Semester Kewarganegaraan kelas X Semester 1. Berisikan materi tentang Hakikat Bangsa dan Negara hingga Sistem aturan dan peradilan nasional. Jumlah soal terdiri dari 55 soal, dimana 35 soal berbentuk Pilihan Ganda dan 20 soal berbentuk essay.

Contoh Soal PG Dan Essay UTS Pkn Kelas 10 Semester 1 Beserta Jawabannya

Berikut di bawah ini, pola soal UTS PKN kelas X Semester satu beserta jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat.

Soal Uts PKn Kelas X Semester 1 Beserta Jawabannya

A. Soal Uts PKn Pilihan Ganda

1. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang kuasa secara kodrati niscaya berafiliasi dengan insan lain. Dalam hal ini kedudukan insan sebagai makhluk ....
a. pribadi
b. monodualis   
c. sosial
d. individu
e. Yang Mahakuasa Yang Maha Esa
Jawaban: c

2. Manusia mempunyai dua status, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang selalu menempel pada setiap diri insan sehingga insan sering disebut sebagai makhluk ....
a. homo social
b. zoon politicon
c. homo sapien
d. monodualis
e. homo faber
Jawaban: d

3. Manusia sebagai makhluk zoon politicon, artinya ....
a. insan berbeda-beda
b. insan sebagai makhluk individu   
c. monodualis
d. insan selalu ingin berkumpul
e. sebagai makhluk yang tepat
Jawaban: d

4. Tujuan negara ialah memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
a. Shang Yang
b. Nicollo Machiavelli
c. Roger H. Soltau
d. Dhante Alighieri
e. John Locke
Jawaban: c

5. Negara terjadi secara sekunder ialah ....
a. mempersoalkan bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama
b. terjadinya negara dilihat bagaimana negara timbul yang berkaitan dengan negara lain
c. negara terjadi melalui perjuangan
d. negara terjadi alasannya mempunyai wilayah
e. terjadinya negara secara berdaulat
Jawaban: b
6. Istilah ilmu negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu ....
a. staatlehre
b. staatleer
c. theori of state
d. theori detat
e. staatsrecht
Jawaban: b

7. Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh ....
a. Logeman
b. Mac Iver
c. Hegel
d. Karl Marx
e. Harold J. Laski
Jawaban: a

8. Teori negara kesejahteraan (welfare state) dilaksanakan oleh negara-negara ....
a. liberal
b. zaman renaisance
c. zaman reformasi
d. setelah Perang Dunia I
e. demokrasi
Jawaban: c

9. Tujuan negara berdasarkan Immanuel Kant ialah menjamin hak kebebasan warga negara berdasar....
a. hak-hak kodrat manusia
b. kebebasan yang seluas-luasnya
c. kesadaran penguasa
d. peraturan aturan yang berlaku
e. mendahulukan kepentingan bersama
Jawaban: d

10. Menurut fakta sejarah, Indonesia terjadi secara ....
a. separatis
b. anexatie
c. cessie
d. fusi
e. proklamasi
Jawaban: e

11. Negara memiliki kewenangan tetapkan tujuan bersama masyarakat, tetapkan organisasi dan fatwa iktikad yang boleh berkembang atau dilarang hidup berkembang atau dilarang tumbuh. Sifat hakikat negara yang demikian ini ialah ....
a. berdaulat
b. berkuasa
c. meliputi semua
d. memaksa
e. monopoli
Jawaban: e

12. Pengakuan negara lain terhadap berdirinya suatu negara secara de jure ialah legalisasi menurut....
a. konstitusi
b. hukum
c. kenyataan
d. undang-undang
e. faktual
Jawaban: b

13. Menurut Jean Bodin, siaft-sifat pokok kedaulatan meliputi unsur berikut, kecuali ....
a. tunggal
b. tidak terbatas
c. asli
d. permanen
e. relatif
Jawaban: e

14. Suatu negara yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara lain ialah untuk kenegaraan ....
a. mandat
b. protektorat
c. uni
d. koloni
e. dominion
Jawaban: d

15. Negara memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki asosiasi lainnya. Sifat itu ialah ....
a. permanen, asli, dan absolut
b. mengatur, asli, dan berdaulat
c. memaksa, monopoli, dan meliputi semua
d. tertinggi, tidak berbagi, dan meliputi semua
e. berkuasa, mengikat, dan memaksa
Jawaban: c

16. Wilayah zone ekonomi pribadi suatu negara jauhnya ....
a. 12 mil
b. 24 mil
c. 150 mil
d. 200 mil
e. 350 mil
Jawaban: d

17. Unsur mutlak yang harus dipenuhi sebagai pembentuk/berdirinya negara disebut ....
a. unsur kedaulatan
b. unsur konstitutif
c. unsur deklarasi
d. unsur penting
e. unsur yuridis
Jawaban: b

18. Bidang kekuasaan negara terhadap wilayah zono ekonomi pribadi yang dimiliki ialah ....
a. politik dan hankam
b. ekonomi dan kekayaan alam
c. politik dan ekonomi
d. politik, ekonomi, dan sosial budaya
e. politik, ekonomi, dan hankam
Jawaban: b

19. Menurut pendapat Kranenburg, untuk mewujudkan negara yang menjamin kesejahteraan warga negaranya maka ....
a. negara harus memproteksi produktivitas dalam negari
b. negara harus memperlihatkan subsidi kepada rakyatnya yang lemah
c. negara dilarang campur tangan terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyatnya
d. pemerintah negara semata-mata hanya menjamin keamanan dan ketertiban
e. pemerintah negara boleh campur tangan terhadap kehidupan ekonomi sosial rakyatnya
Jawaban: e

20. Tugas esensial ialah ....
a. menjain kebebasan warga negaranya untuk berkembang dan berkarya
b. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
c. melayani kepentingan umum seluas-luasnya
d. membentuk UU untuk menjaga keadilan dan mengatur rakyatnya
e. mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat
Jawaban: e

21. Wilayah bahari yang lebarnya 12 mil dan menjadi kedaulatan penuh suatu negara ialah ....
a. bahari teritorial
b. zona bersebelahan
c. zona ekonomi eksklusif
d. landas kontinen
e. landas benua
Jawaban: a

22. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apabila pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
a. Teori Monisme
b. Aristoteles
c. John Locker
d. Teori Pragmatisme
d. Teori Utility
Jawaban: d

23. Menurut Grotius, sumber aturan material ialah ....
a. rasio kesusilaan
b. kehendak kesusilaan
c. kehendak Tuhan
d. jiwa bangsa
e. logika budi
Jawaban: c

24. Pengakuan suatu negara terhadap naegara lain yang gres berdiri didasarkan atas mekanisme aturan disebut ratifikasi ....
a. de facto
b. sementara
c. de jure
d. de facto dan de jure
e. deklaratif
Jawaban: c

25. Menurut Montesquieu, salah satu fungsi negara yang legislatif, yaitu ....
a. mengawasi jalannya pemerintahan
b. melaksanakan pemerintahan
c. menciptakan undang-undang
d. mengadili
e. menyelidiki keuangan negara
Jawaban: c

26. Makna Sumpah Pemuda ialah ....
a. memperkukuh persatuan dan kesatuan
b. terusirnya penjajah dari bumi Indonesia
c. Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain
d. hapusnya kebodohan dan kemiskinan bangsa
e. terangkatnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia
Jawaban: a

27. Contoh perilaku patriotisme berbangsa dan bernegara ialah ....
a. bersedia bertugas di tempat terpencil dengan baik
b. selalu mengenang jasa-jasa para hero bangsa
c. menyumbangkan harta benda untuk pembangunan
d. melaksanakan acara untuk kepentingan masyarakat
e. membela kebenaran sesuai dengan kiprah dan kewajiban
Jawaban: a

28.Salah satu hal yang membedakan aturan publik dengan aturan privat ialah ....
a. sumbernya
b. sanksinya
c. fungsinya
d. kepentingan yang diaturnya
e. ketika berlakunya
Jawaban: d

29. Menurut pasal 10 KUHP, aturan pokok mencakup sebagai berikut, kecuali ....
a. eksekusi seumur hidup
b. eksekusi penjara sementara waktu
c. eksekusi kurungan
d. denda
e. perampasan barang-barang tertentu
Jawaban: e

30. Hukum keluarga terdiri dari berikut ini, kecuali ....
a. kekuasaan orang tua
b. perwalian
c. pengampunan
d. perkawinan
e. waris
Jawaban: e

31. Jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melaksanakan tindak pidana tanpa memperhatikan akibatnya. Dalam lapangan aturan pidana, hal tersebut termasuk asas ....
a. praduga tak bersalah
b. oportunitas
c. tiada pidana tanpa kesalahan
d. legalitas
e. presumption innocent
Jawaban: d

32. Pendapat hebat aturan terkemuka yang memiliki efek dalam pengambilan keputusan oleh hakim ialah .....
a. undang-undang
b. kebiasaan
c. yurisprudensi
d. trakta
e. doktrin
Jawaban: c

33. Pemberantasan korupsi di Indonesia dimotori oleh forum berjulukan ....
a. BPK
b. KPK
c. KPU
d. MK
e. MA
Jawaban: b

34. UU No. 31 Tahun 1999 wacana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui dengan ....
a. UU No. 20/2001
b. UU No. 32/2004
c. UU No. 34/ 2004
d. UU No. 15/2004
e. UU No. 30/2002
Jawaban: a

35. Ketua KPK tahun 2017 ialah ....
a. Abraham Samad
b. Antasari Azhar
c. Agung Laksono
d. Busyiro Moqoddas
e. Agus Rahardjo
Jawaban: e

B. Soal Uts Pkn Essay

36. Paham atau anutan untuk mengasihi bangsa negara sendiri disebut ....
Jawaban: nasionalisme

37. Pengadilan Negeri berkedudukan wilayah ....
Jawaban: kabupaten/kota

38. Peradilan umum yang menangani banding yaitu ....
Jawaban: pengadilan tinggi

39. KPK dibuat berdasarkan UU nomor ....
Jawaban: UU Nomor 30/2002

40. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi yaitu ....
Jawaban: MA

41. Wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdualat disebut unsur.... berdirinya negara
Jawaban: konstitutif

42. Negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk ....
Jawaban: republik

43. Menurut Aristoteles, insan yaitu yang berkelompok yang disebut dengan istilah ....
Jawaban: zoon politicon

44. Setelah disetujui KBM, Indonesia berbentuk negara ....
Jawaban: Federal (RIS)

45. Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya disebut ....
Jawaban: patriotisme

46. Hal-hal apa saja yang diatur dalam aturan dagang?
Jawaban: Hal-hal yang diatur dalam aturan dagang yaitu sebagai berikut.
a. Hubungan aturan antarprodusen atau produsen dengan konsumen
b. Pemberian kepada perantara, makelar, komisioner.
c. Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan, pengakutan, penggunaan surat niaga

47. Jelaskan kiprah dan fungsi peradilan negeri!
Jawaban: peradilan negeri bertugas dan berfungsi menyidik perihal sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasa aturan kepada ketua pengadilan.

48. Sebutkan ciri-ciri negara hukum!
Jawaban:
a. Adanya legalisasi dan derma hak asasi manusia. Hal ini sanggup diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengakui dan memuat aturan perihal HAM.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
c. Jaminan kepastian hukum

49. Sebutkan dasar aturan pemberantasan korupsi di Indonesia!
Jawaban: dasar aturan pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut.
a. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 perihal Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisem
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, perihal Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN.
c. Inpres No. 7 Tahun 1999, perihal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
d. UU No. 3 Tahun 1971, perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
e. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

50. Sebutkan ketua dan wakil ketua KPK dikala ini (2017)!
Jawaban:
Ketua: Agur Rahardjo
Wakil Ketua: Basaria Pandjaitan
Wakil Ketua : Alexander Marwata
Wakil Ketua : Saut Situmorang
Wakil Ketua : Laode M. Syarif

51. Bagaimana tujuan negara berdasarkan Harold J. Laski?
Jawaban: tujuan negara berdasarkan Harold J. Laski yaitu membuat keadaan di mana rakyat sanggup mencapai keinginan-keinginan secara maksimal

52. Apa yang dimaksud bentuk kenegaraan dominion?
Jawaban: dominion yaitu adonan negara merdeka dan berdaulat penuh yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris

53. Jelaskan terjadinya negara secara separatisme!
Jawaban: terjadinya negara secara separatisme yaitu negara terjadi jawaban memisahkan diri dari negara kesatuan. Contoh: pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaan.

54. Apa yang dimaksud pactum unionis dan pactum subjektionis?
Jawaban: pactum unionis yaitu perjanjian antarindividu. Adapaun pactum subjektionis merupakan perjanjian antara individu dengan penguasa

55. Bagaimana terjadinya negara secara occupatie?
Jawaban: terjadinya negara secara occupatie yaitu wilayah yang kosong belum dikuasai, lalu didatangi dan dikuasai. Contoh: Liberia yagn diduduki budak-budak Negr dimerdekakan pada tahun 1847.
ARTIKEL TERKAIT :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel